Masáže * alternativní terapie * kurzy


A - L 

 

A

 

Angiologie

Obor zabývající se diagnostikou, prevencí a léčbou onemocnění cév – především končetinových.

 

Anamnéza

Údaje o prodělaných onemocněních pacienta i jeho pokrevních příbuzných. Častý výskyt flebotrombóz, bércových vředův pokrevním příbuzenstvu budí důvodné podezření na trombofilní stav. Podobnou anamnestickou váhu mají spontánní potraty a riziková těhotenství s tzv. gestózou.

 

Angiografie (arteriografie, AG)

Rentgenové vyšetření tepen – spočívá ve vpravení kontrastní látky („barviva“) do tepny s následným znázorněním průběhu tepen a jejich chorobných změn. AG je důležitou informací před zvažovanou cévní operací nebo angioplastikou.

 

Angioplastika (PTA)

Rentgenologický výkon – zúžená nebo uzavřená tepna je zprůchodněna instrumentem s roztažitelným balónkem. Nástroj se zavádí ze vpichu v tepně (nejčastěji v oblasti třísla) a výkon je relativně méně náročný než klasická cévní operace. Někdy bývá doplněna stentem. Udržení průchodnosti vyžaduje zpravidla protidestičkovou léčbu.

 

Antikoagulační léčba

Léky, které významně snižují krevní srážlivost. Podávají se buď injekčně nebo v tabletové formě. Kromě jiných indikací se používají v léčbě a prevenci žilní trombózy a plicní embólie. Při jejich podávání jsou nezbytné laboratorní kontroly. Jejich účinek se může někdy dramaticky měnit ve spojení s jinými léky a potravinami.

 

Antitrombotický režim

Opatření, kterými se pacient brání flebotrombóze. Jsou zvláště důležitá při známém trombofilním postižení. Patří mezi ně pitný a pohybový režim, opatrnost v užívání hormonálních léků s obsahem estrogenů, medikamentózní zajištění v rizikových situacích (větší operace, sádrová fixace končetiny, těhotenství).

 

Artérie (tepna)

Céva přivádějící okysličenou krev do orgánů a tkání. Je v ní vyšší tlak, má silnější stěnu.

 

Arterioskleróza (atheroskleróza, AS)

Chorobný proces postihující stěnu tepny. V jeho důsledku může být průsvit cévy významně zúžen nebo dokonce uzavřen.Tím je zhoršeno zásobení orgánů nebo tkáně okysličenou krví. K rozvoji AS přispívají rizikové faktory.

 

B

 

Bércový vřed (trofický vřed, ulkus cruris)

Komplikace neléčené žilní nedostatečnosti. Vzniká většinou v oblasti vnitřního kotníku, často spontánně nebo po nepatrném traumatu. Jde o větší či menší defekt, většinou infikovaný - s páchnoucím výtokem. Většinou se podaří alespoň na čas vyléčit. Lépe je jeho vytvoření předcházet důslednou péčí o žilní systém.

 

Bypass

Uzavřený úsek tepny je překlenut mimo její průběh cévní náhradou, asi jako provoz při uzavírce silnice je řešen objížďkou.

 

Byrgr

Zlidovělé označení pro ischemickou chorobu dolních končetin. 
Pravá Winiwarter-Buergerova choroba (trombangiitis obliterans), ze které lidový název vznikl, je poměrně vzácná, postihuje hlavně mladší kuřáky a vede k uzávěru středních a drobných tepen. Pravděpodobně téměř 99% končetinové ischémie je však způsobeno arteriosklerózou.

 

C

 

Cévy

Souhrnné označení pro tepny, žíly a mízní cévy. Ty mají rozdílné funkce a jsou postihovány většinou odlišnými chorobami.

 

 

Cévní chirurgie (angiochirurgie)

Samostatný chirurgický obor. Cévní chirurg v příznivém případě může obnovit dodávku tepenné krve do tkání a orgánů. Hlavním typem výkonů jsou bypass, endarterectomie a embolectomie

 

D

 

Dolní dutá žíla (vena cava)

Žíla velkého průměru, svádějící krev z dolní poloviny těla k srdci. Je hlavní magistrálou pro postup tromboembolů z žil dolních končetin do plicní tepny.

 

 

Dyslipoproteinemie

Souhrnný název pro poruchu látkové výměny (metabolizmu) krevních tuků (cholesterolu a triglyceridů). Představují významný rizikový faktor pro rychlý rozvoj arteriosklerózy. Onemocnění mívá dědičný základ, jeho intenzita a léčba úzce souvisí se stravovacími návyky. Ve velkém procentu případů jsou úspěšná důsledně dodržovaná dietní opatření. Při jejich selhání je na místě užívání některého z léků - ten však nepůsobí při nedodržování diety.

 

E 

 

Edém

viz otok.

 

Embólie (tepenná embólie)

Krevní sraženina, zpravidla v nemocném srdci, se uvolní a doputuje do tepny končetiny, v méně příznivém případě do mozkové nebo útrobní tepny. Tam způsobí akutní ischémii (nedokrevnost), mnohdy s fatálními následky. Embolus, zvláště v končetinových tepnách lze ve většině případů odstranit operací nebo zásahem radiologa (rentgenologa). Čím dříve je výkon proveden, tím je větší šance na dobrý výsledek.

 

Embolectomie

Chirurgický nebo radiologický výkon - odstranění embolu (vmetku) z tepny.Včas provedená embolectomie většinou obnoví krevní průtok a dramaticky zlepší hrozivé projevy akutní ischemie končetiny.

 

Endarterectomie , trombendarterectomie, dezobliterace

Tepna je otevřena a vyčištěna – jsou odstraněny arterisklerotické pláty a nasedající tromby. Provádí se nejčastěji na krkavicích (karotidách), které vedou krev do mozku.

 

Erysipel (růže)

Streptokokové onemocnění kůže – projevuje se vysokou horečkou a ostře ohraničeným zarudnutím. Následkem erysipelu může být lymfedém a naopak streptokoky si libují v tkáni již lymfedémem postižené. Tím často vzniká bludný kruh s postupujícím zhoršením otoku.

 

F

 

Flebectomie 

Zpravidla ambulantní operace varixů – jsou odstraňovány z minimálních řezů, většinou pouze v místním umrtvení.

 

Flebologie

Na jedné straně součást angiologie, na druhé straně samostatný obor - s vlastní společností, časopisem i vědeckými akcemi. Zabývá se diagnostikou a léčbou onemocnění končetinových žil.

 

Fotopletyzmografie (D-PPG)

Důmyslné neinvazivní vyšetření funkce žilního systému. Dokáže odhalit "skryté vady" vnitřních žil, předpovědět i následně vyhodnotit účinek operace nebo sklerotizace.

 

G

 

Gangréna (sněť)

Odúmrť tkání končetiny v důsledku špatného prokrvení. V nepříznivém případě může vyústit v amputaci končetiny až ve stehně.

 

Genetické vyšetření

Je přínosem pro diagnostiku trombofilie. Sestává se z vyhodnocení rodinného výskytu sledovaných chorob a z vyšetření krevního vzorku, ze kterého jdou některé dědičné poruchy krevní srážlivosti s jistotou stanovit.

 

H

Hematom

Krevní výron, podlitina. Projevuje se zduřením postižené části, často bolestí, modrofialovým zbarvením, které postupně přes zelené a žluté mizí. Samovolně vzniklé hematomy při antikoagulační léčbě signalizují její předávkování.

 

CH

 

CHIVA metoda

Ambulantní operace varixů . Varixy jsou odstraňovány z nepatrných řezů. Předoperačně se provádí velmi podrobné ultrazvukové mapování varixů a jejich spojení s hlubokým systémem.

 

Chronická žilní insuficience (chronická venózní insuficience -CVI)

Souhrnné označení pro důsledky špatné funkce žil dolních končetin - kdy žilní krev není dopravována v potřebné míře z končetiny k srdci. Městnání žilní krve vyvolává celou škálu příznaků - od pocitu těžkých nohou, přes otoky až k trofickým změnám a bércovému vředu. Příčinou bývají varixy, stavy po flebotrombózách nebo i vrozené poruchy žilního systému. CVI lze léčit radikáním odstraněním příčiny nebo alespoň její projevy zmírnit - především správně zvolenou kompresivní terapií, doplněnou některými léky.

 

I

 

Intervenční cévní radiologie

Moderní metoda zprůchodnění cév (tepen i žil), případně přehrazení dolní duté žíly. Radiolog (rentgenolog) ze vpichu v cévě zavádí speciální instrument, kterým i ve vzdáleném místě pod RTG kontrolou  provádí angioplastiku, případně aplikuje stent. K prevenci plicní embolie zavádí tzv. kavální filtr.

 

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)

Specifické projevy horšího prokrvení tkání dolních končetin – podle projevů lze rozlišit různá stadia. V příznivém případě nemá pacient výraznější potíže a ICHDK je odhalena náhodně, jindy je pacient limitován bolestmi při chůzi (klaudikace). Na druhé straně spektra se nachází gangréna s možnou ztrátou končetiny a ohrožením života nemocného.

 

Ischémie

Nedostatek kyslíku ve tkáních a orgánech. Nejčastěji je způsoben zúžením nebo uzávěrem přívodní tepny. Klinický obraz určuje míra omezení přítoku tepenné krve a rychlost, s jakou omezení nastalo. Důsledkem ischémie je např. infarkt myokardu, angina pectoris, mozková mrtvice, gangréna končetiny.
Klinickým projevem akutní končetinové ischémie - např. při embólii - jsou náhle vzniklé bolesti, snížená kožní citlivost, poruchy hybnosti, bledá a chladnější končetina. Laik, ale mnohdy i méně zkušený nebo méně pečlivý lékař mohou akutní končetinovou ischémii zaměnit za akutní vertebrogenní onemocnění (ústřel, ischias). Chybná diagnóza s oddálením správné léčby mohou v krajním případě vést ke ztrátě končetiny. 

 

 

J

 

 Jednodenní chirurgie varixů

Operace varixů prováděná ambulantně - zpravidla velmi šetrnou technikou, mnohdy jen v místním umrtvení. Pacient je týž den propuštěn do domácího ošetřování. Tato metoda nevykazuje vyšší procento komplikací a horší výsledky než operace při hospitalizaci. Pokud však přesto dojde k pooperačním komplikacím - musí být předem zajištěna permanentní dostupnost chirurga. Metoda je určena především pro pacienty, kteří z osobních nebo pracovních důvodů nemohou ležet dva dny v nemocnici a vyznačují se dobrou psychickou odolností.

 

K

Kavální filtr

Důmyslné zařízení, zabraňující průniku embolu z žil dolních končetin do plicní tepny (plicní embólii). Zavádí se vpichu v žíle pod RTG kontrolou většinou do dolní duté žíly. Správně indikovaný kavální filtr může nemocnému zachránit život.

 

Klaudikace

Křečovitá bolest, mnohdy ztuhnutí svalů, vyvolané chůzí. Postihuje nejčastěji lýtkové svaly, po odpočinku mizí, ale po opětovné zátěži se znovu dostaví. Je typickým příznakem druhého stadia ICHDK.

 

Klidové bolesti

Intenzivní bolesti končetiny – často nenechají nemocného spát, částečnou úlevu přináší svěšení končetiny vedle lůžka. K jejich tišení jsou většinou nutná silná analgetika. Objevují se ve 3. a 4. stadiu ICHDK a signalizují ohrožení končetiny.

 

Kompresivní terapie

Aplikace elastických obinadel a kompresivních punčoch. Smyslem komprese je převést oběh do vnitřních žil a zlepšit odtok žilní krve z končetiny. Správně zvolená kompresivní léčba je základním pilířem léčby žilních onemocnění.